Finalitzat el conflicte amb Buenas Migas

El passat dimarts 21 de febrer, es va arrivar a un acord econòmic entre l'Empresa i la nostra companya Rosa; la qual mantenia un conflicte per una reclamació de quantitats, tal i com ja haviem anunciat a la nostra plana web.

Llegir-ne més

---{}---


COMERÇ: CNT ante el nuevo convenio de Grandes Almacenes

COMERÇ: CNT ante el nuevo convenio de Grandes Almacenes

Recientemente, las centrales “sindicales? FETICO, FASGA y UGT han firmado un preacuerdo en materia del Convenio Colectivo del 2006 de Grandes Almacenes con ANGED, la Patronal del sector.

El acuerdo, que prácticamente no aporta nada nuevo, reafirma el estatus de “trabajadores de segunda? en el sector de los Grandes Almacenes.
La problemática diária del sector, la temporalidad laboral completamente desproporcionada y para nada justificada; así como los bajos salarios y la falta de una tradición sindical en el sector, que impulse las mejoras de los empleados del comercio, dejan completamente desamparados a los trabajadores ante la voluntad agresiva de la Patronal.

Dichas circunstancias hacen de los trabajadores de dicho sector muy vulnerables a la voluntad de la Patronal, teniendo carta blanca con centrales sindicales que velan más por los intereses de la Empresa que no de los propios trabajadores.

La CNT, sindicato que lleva una dura lucha en el sector del comercio por las mejoras de los derechos y la dignidad de los trabajadores, denúncia la poca implicación que estan teniendo las centrales firmantes en el sector.
La CNT entiende que no se puede pretender conseguir una real mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, en un ambiente de nula movilización generalizada en el sector. A excepción de las luchas como las que CNT está llevando a cabo en empresas como PC-City, Mercadona, Plus Supermercados, o las que otros sindicatos han podido desarrollar en empresas del sector.

Entendemos que sin la implicación real de los trabajadores en las negociaciones, los acuerdos pactados poco pueden representar una verdadera solución a los trabajadores. Entendemos pues, desde la CNT, que solamente el ejercicio de un sindicalismo alejado de los Comités de Empresa (herramientas estériles de acción sindical), un sindicalismo que se desarrolle en los centros de trabajo, mediante Secciones Sindicales y la acción conjugada de Sindicatos puede aportar soluciones a la Clase Trabajadora del Comercio.

La firma y ratificación del Convenio de Grandes Almacenes tendrá lugar el próximo 27 de febrero, hasta entonces la CNT seguirá practicando un sindicalismo de combate, anarcosindicalismo, en las empresas donde ya tiene presencia, y empezará una campaña de movilización en el sector para que los trabajadores puedan tener una autentica mejora general de su condición laboral.

Sección de Comercio de la CNT-AIT de Barcelona.


COMERÇ: CNT davant el nou conveni de Grans Magatzems

Recentement, les centrals “sindicals? FETICO, FASGA i UGT han firmat un preacord en materia del Convenio Col·lectiu del 2006 de Grans Magatzems amb ANGED, la Patronal del sector.

L'acord, que pràcticament no aporta res nou, reafirma l'estatus de “treballadors de segona? en el sector dels Grans Magatzems.
La problemàtica diària del sector, la temporalitat laboral completament desproporcionada i en cap cas justificada; així como els baixos sous i la falta d'una tradició sindical al sector, que impulsi les millores dels empleats del comerç, deixen completament desamparats als treballadors davant la voluntat agressiva de la Patronal.

Dites circumstàncies fan dels treballadors del sector molt vulnerables a la voluntat de la Patronal, tinguent carta blanca amb centrals sindicals que velan més pels interessos de l'Empresa que no dels propis treballadors.

La CNT, sindicat que porta una dura lluita al sector del comerç per les millores dels drets i la dignitat dels treballadors, denúncia la poca implicació que estan tenint les centrals firmants en el sector.
La CNT enten que no es pot pretèndre conseguir una millora real de les condicions laborales dels treballadors, en un ambient de nula movilització generalitzada al sector. A excepció de les lluites com les que CNT està portant a terme en empreses com PC-City, Mercadona, Plus Supermercados, o les que altres sindicats han pogut desenvolupar en empreses del sector.

Entenem que sense la implicació real dels treballadors en les negociacions, els acords pactats poc poden representar una veritable solució als treballadors. Entenem doncs, des de la CNT, que tant sols l'exercici d'un sindicalisme allunyat dels Comitès d'Empresa (eïnes estèrils d'acció sindical), un sindicalisme que es desenvolupa en els centres de treball, mitjançant Seccions Sindicals i l'acció conjugada de Sindicats poden aportar solucions a la Classe Treballadora del Comerç.

La firma i ratificació del Conveni de Grans Magatzems tindrà lloc el pròxim 27 de febrer, fins aleshores la CNT seguirà practicant un sindicalisme de combat, anarcosindicalisme, en les empreses on ja té pressència, i començarà una campanya de movilització al sector per tal que els treballadors poguin tenir una autèntica millora general de la seva condició laboral.

Secció de Comerç de la CNT-AIT de Barcelona.

---{}---


RADIO BRONKA: Ajuda pro-Repetidor

Radio Bronka necessita recolçament econòmic per a poder millorar la infraestructura a la ciutat, de forma que tothom poguem gaudir millor el bon treball que es fa en aquesta Ràdio Lliure.

Des del Sindicat d'Oficis Varis de Barcelona, en que participem de la Ràdio a través del nostre programa "El Obrero Cabreado", animem a la resta de la ciutadania i grups i col·lectius afins a recolçar les Ràdios Lliures. I, en concret, Ràdio Bronka.

Llegir-ne més

---{}---


Solidaritat amb Ruben i Ignasi. ¡¡Llibertat anarquistes preses!!

L'anarquisme ha patit un nou cop repressiu. Els companys Ruben i Ignasi van ser segrestats durant el matí del 9 de febrer com a consecuència d'una investigació portada a terme pels mossos d'esquadra i el jutjat número 13 de Barcelona. Núm. comte corrent: solidaritat amb Ignasi i Ruben 0182 (BBVA) - 4209 - 47 - 0201518073 Llegir-ne més

---{}---


[COMERÇ] Es publica el nou Conveni de Mercadona 2006-20E09

S'ha publicat el nou Conveni Col·lectiu de Mercadona. Podeu trobar un exemplar en línia al següent enllaç de La Canadiense.

---{}---