Actualtzació salaris Arqueologia anys 2010 i 2011

El primer Conveni d'Arqueologia de Catalunya regulava les condicions laborals del sector entre els anys 2007 i 2009 i, així, s'establien els salaris a percebre pels treballadors/-res. A partir del 2010, i mentre no s'aprovi un altre conveni, aquest es prorrogava anualment de forma automàtica (art. 3).En relació als salaris, l'article 26.4 del Conveni estableix que, mentre sigui prorrogat, els salaris s'incrementaran segons la previsió de l'IPC estatal però, si al final de l'any, l'IPC català supera a aquest, les empreses hauran d'abonar la diferència amb caràcter retroactiu als i les treballadores. Aquest article ens garantia que, al menys, els treballadors de l'arqueologia no perdríem poder adquisitiu si no es tornava a negociar cap nou conveni.

Llegir-ne més

---{}---