La CNT convoca vaga general a la ciutat de Barcelona el proper 31 d´octubre

Davant l´atac continuat que governs i Patronal no dubten en dirigir cap a la clase treballadora, amb el consegüent malestar laboral i social que venim patint, la CNT Barcelona convoca jornada de vaga general de 24 hores el dimecres 31 d'octubre a la ciutat, seguint el que ha estat el fil discursiú de les darreres campanyes d´aquest sindicat. La CNT convoca  sense esperar que siguin sindicats del tot aliens als interessos de la clase treballadora els que cridin la població a mobilitzar-se.

Entenem les polítiques neoliberals de les èlits dirigents com un atac rere altre a la clase treballadora. Una clase treballadora que, alhora, ha estat convençuda de ser la culpable d´aquesta situació que ara pateix i que anomenen crisi. Amb la culpa de per mig, és més fàcil que els i les treballadors/es acceptem tota mena de sacrificis imposats i els duguem a terme amb resignació. Els atacs a la clase treballadora no s´aturen. Ben al contrari, han continuat amb una regularitat diària, perque és cada día quan els patim. L´única raó per la que no s´aturen és perque els treballadors, les treballadores, els estem permetent.

Des de la darrera vaga general al març, aquest sindicat ha dut a terme distintes campanyes (contra l'atur i la seva criminalització, contra el paper de la banca a la situació econòmica que estem patint, contra el desnonaments, etc....) en les que plantejàvem la necessitat d´una vaga general com a eina dels treballadors davant els atacs de governs i Patronal. Ara és el moment de demostrar que es pot i s´ha de fer; i es pot fer sense que haguem d'esperar que siguin els sindicats del poder (CCOO i UGT) els que facin la crida. Una vaga ha de sorgir des de la clase treballadora, i no des d´ uns organismes que no poden representar els treballadors tal com diuen, perque els seus interessos son uns altres, que ben poc tenen a veure amb les necessitats del la clase treballadora.

La CNT ha iniciat un diàleg amb els treballadors i les treballadores: ha sortit al carrer en diferents ocasions els darrers messos i els ha parlat clar. La resposta ha estat clara: hem trobat la necessitat d´ una alternativa real de lluita, ens han demanat veure´ns al carrer. La CNT no és aliena als treballadors, sino que són ells mateixos qui la formen i la treballen cada día. No només funciona per a ells, sino per ells. Aquesta vaga pretèn ser una demostració de com es posa en pràctica l´ organització de la clase treballadora quan són els mateixos treballadors qui la fan possible. Es tracta, doncs, de portar a l´acció el discurs que aquest sindicat ha estat portant als carrers. Per tant, fem una crida a treballadors, aturats o en actiu, estudiants, pensionistes, mestresses de casa, desnonats i, en definitiva, a tota la clase treballadora, a que participin d´aquesta jornada de vaga.

Tothom sap que ens sobren els motius per anar a la vaga. Les darreres reformes,  les retallades (quan no directament aniquilació) de drets laborals i socials, congelació de sous i pensions, acomiadaments, pujada d´impostos… tots estem patint a la nostra pell alguna de les conseqüències d´aquests atacs o tenim ben a prop algú que les pateix. És per això que és necessària una vaga organitzada pels propis treballadors, amb uns problemes comuns que els hi fan anar cap a les mateixes solucions. Amb aquesta convocatoria de vaga la CNT reivindica, entre d'altres:

-La derrogació total de la darrera reforma laboral.

-La reducció de la jornada de treball de 40 a 30 hores setmanals, sense que això suposi una reducció de sou, sino que permeti la contratació de nous treballadors.Treballar menys per treballar totes.

-Edat de jubilació als 55 anys.

-Subsidi il•limitat per aquells/es treballadors/es en situació d'atur.

-Defensa dels serveis públics i garantía d´accés als mateixos per a tota la població.

Aquest sindicat durà a terme un seguit d'accions de crida a la vaga a diferents punts de la ciutat en els dies previs a aquesta jornada, per tal de fer arribar a tota la población  que tenen la possibilitat de defensar els seus drets a la feina i de lluitar quan se'ls ataca. I ho poden fer des d'una organització anarcosindical com és la CNT.

En conseqüència  desde la CNT  juntament amb altres organitzacions com la Coordinadora Laboral i de suport mutu 15-M , COS, Cgt, us animem a participar en aquesta jornada de vaga i lluita. PERQUE SOBREN ELS MOTIUS. NI UN PAS ENRERE.

ELS DRETS NO ES NEGOCIEN, ES DEFENSEN!

-----

LA CNT CONVOCA HUELGA GENERAL EN LA CIUDAD DE BARCELONA EL PRÓXIMO 31 DE OCTUBRE

Ante el ataque continuado que gobiernos y Patronal no dudan en dirigir hacia la clase trabajadora, con el consiguiente malestar laboral y social que venimos sufriendo, la CNT Barcelona convoca jornada de huelga general de 24 horas el miércoles 31 de octubre en la ciudad, siguiendo lo que ha sido el hilo discursivo de las últimas campañas de este sindicato. La CNT convoca sin esperar que sean sindicatos del todo ajenos a los intereses de la clase trabajadora los que llamen a la población a movilizarse.

Entendemos las políticas neoliberales de las élites dirigentes como un ataque tras otro a la clase trabajadora. Una clase trabajadora que, a su vez, ha sido convencida de ser la culpable de esta situación que ahora sufre y que llaman crisis. Con la culpa de por medio, es más fácil que los y las trabajadores / as aceptamos todo tipo de sacrificios impuestos y los llevemos a cabo con resignación. Los ataques a la clase trabajadora no se detienen. Al contrario, han continuado con una regularidad diaria, porque es cada día cuando los padecemos. La única razón por la que no se detienen es porque los trabajadores, las trabajadoras, los estamos permitiendo.

Desde la última huelga general en marzo, este sindicato ha llevado a cabo distintas campañas (contra el paro y su criminalización, contra el papel de la banca a la situación económica que estamos padeciendo, contra desahucios, etc .... ) en las que planteábamos la necesidad de una huelga general como herramienta de los trabajadores frente a los ataques de gobiernos y Patronal. Ahora es el momento de demostrar que se puede y se debe hacer, y se puede hacer sin que tengamos que esperar a que sean los sindicatos del poder (CCOO y UGT) los que hagan la llamada. Una huelga debe surgir desde la clase trabajadora, y no desde unos organismos que no pueden representar a los trabajadores tal como dicen, porque sus intereses son otros, que poco tienen que ver con las necesidades de la clase trabajadora.

La CNT ha iniciado un diálogo con los trabajadores y las trabajadoras: ha salido a la calle en diferentes ocasiones los últimos meses y les ha hablado claro. La respuesta ha sido igualmente clara: hemos encontrado la necesidad de una alternativa real de lucha, nos han pedido vernos en la calle. La CNT no es ajena a los trabajadores, sino que son ellos mismos quienes la forman y la trabajan cada día. No sólo funciona por ellos, sino para ellos. Esta huelga pretende ser una demostración de cómo se pone en práctica la organización de la clase trabajadora cuando son los mismos trabajadores  y trabajadoras los que la hacen posible. Se trata, pues, de llevar a la acción el discurso que este sindicato ha estado llevando en las calles. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a trabajadores, parados o en activo, estudiantes, pensionistas, amas de casa, desahuciados y, en definitiva, a toda la clase trabajadora, a que participen de esta jornada de huelga.

Todo el mundo sabe que nos sobran los motivos para ir a la huelga. Las últimas reformas, los recortes (cuando no directamente la aniquilación) de derechos laborales y sociales, congelación de sueldos y pensiones, despidos, subida de impuestos ... todos estamos sufriendo en nuestra piel alguna de las consecuencias de estos ataques o tenemos muy cerca alguien que las padece. Es por ello que es necesaria una huelga organizada por los propios trabajadores, con unos problemas comunes que les hacen ir hacia las mismas soluciones. Con esta convocatoria de huelga la CNT reivindica, entre otros:

-La derrogación total de la última reforma laboral.

-La reducción de la jornada de trabajo de 40 a 30 horas semanales, sin que ello suponga una reducción de sueldo, sino que permita la contratación de nuevos trabajadore. Trabajar menos para trabajar todos y todas.

-Edad de jubilación a los 55 años.

-Subsidio ilimitado para aquellos / as trabajadores / as en situación de desempleo.

-Defensa de los servicios públicos y garantía de acceso a los mismos para toda la población.

Este sindicato llevará a cabo una serie de acciones de llamada a la huelga en diferentes puntos de la ciudad en los días previos a esta jornada, para hacer llegar a toda la población que tienen la posibilidad de defender sus derechos en el trabajo y de luchar cuando se les ataca. Y lo pueden hacer desde una organización anarcosindical como es la CNT.

En consecuencia desde la CNT junto con otras organizaciones como la Coordinadora Laboral y de Apoyo Mútuo 15-M, COS, CGT, os animamos a participar en esta jornada de huelga y lucha. PORQUE SOBRAN LOS MOTIVOS. NI UN PASO ATRÁS.

¡LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN, SE DEFIENDEN!